Algemene voorwaarden

Reclamebureau Vormgave

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 11-06-2014

1 | Algemeen

A. In deze Algemene Voorwaarden (AV) hebben onderstaande definities de volgende betekenis: Offerte: de door Reclamebureau Vormgave opgestelde aanbieding; Opdracht: de door Reclamebureau Vormgave en de opdrachtgever overeengekomen dienstverlening en de vergoeding hiervoor; Opdrachtgever: de partij die met Reclamebureau Vormgave de Opdracht aangaat. Reclamebureau Vormgave: de opdrachtnemer, geregistreerd onder KvK nr. 55816312.
B. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen als deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
C. Als een of meer van de bepalingen in deze AV nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige onveranderd van toepassing. De nietige c.q. vernietigbare bepaling zullen zoveel mogelijk naar de strekking van de oorspronkelijke tekst ingevuld worden.
D. In deze AV valt elektronische communicatie zoals e-mail ook onder schriftelijk.

2 | Overeenkomst

A. Een Offerte is 30 dagen geldig. De Opdracht komt tot stand op het moment dat Reclamebureau Vormgave de schriftelijke instemming met de Offerte en/of ondertekende Offerte van de Opdrachtgever ontvangt.
B. Tussentijdse aanpassing van de Opdracht kan alleen in onderling overleg, gevolgd door schriftelijke bevestiging.
C. De Opdracht leidt tot een inspanningsverplichting. Reclamebureau Vormgave voert opdrachten naar beste inzicht en vermogen en volgens goed vakmanschap uit. Standaard hanteert Reclamebureau Vormgave 1 correctieronde per ontwerp. Reclamebureau Vormgave bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd. Reclamebureau Vormgave kan (een gedeelte van) de Opdracht laten uitvoeren door derden.
D. De uitvoeringstermijn die overeengekomen is voor de Opdracht is geen fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient de Opdrachtgever Reclamebureau Vormgave schriftelijk in gebreke te stellen. Indien de Opdrachtgever de tijdige uitvoering van de Opdracht onmogelijk maakt of hindert, is de overeengekomen uiterste termijn niet langer bindend.
E. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van alle benodigde gegevens, materialen en bescheiden voor de uitvoering van de Opdracht. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de informatie. Meerkosten die voortvloeien uit het niet naleven van deze bepaling zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Elektronische gegevens en documenten dienen vrij te zijn van virussen en andere defecten.
F. Naast de verantwoordelijkheid genoemd in sub E is de Opdrachtgever ook verantwoordelijk voor het zorgvuldig onderzoeken op fouten en gebreken (zowel in beeld als tekstueel) van de door Reclamebureau Vormgave ontvangen zet-, druk- of andere proeven. Proeven dienen met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Reclamebureau Vormgave retour gezonden te worden. Goedkeuring van de proeven door Reclamebureau Vormgave geldt als erkenning dat de werkzaamheden juist zijn uitgevoerd.

3 | Levering

A. Fysieke producten die voortkomen uit een Opdracht dienen opgehaald te worden op de plaats waar Reclamebureau Vormgave haar bedrijf uitoefent. Zodra de producten gereed zijn, ontvangt de Opdrachtgever bericht.
B. Totdat de Opdrachtgever heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de Opdracht, is elke feitelijke levering van zaken door Reclamebureau Vormgave onder voorbehoud van eigendom. Alle door Reclamebureau Vormgave vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen blijven het eigendom van Reclamebureau Vormgave.
C. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het controleren van de geleverde Opdracht. Voldoet de Opdracht niet, zal de Opdrachtgever Reclamebureau Vormgave hiervan binnen 5 werkdagen na gereedheid van de producten op de hoogte brengen. Reclamebureau Vormgave zal dan binnen een redelijke termijn de Opdracht proberen te herstellen. Ingebruikname door de Opdrachtgever wordt in ieder geval gezien als deugdelijke levering.
D. Geringe afwijkingen tussen de geleverde Opdracht en het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

4 | Prijs & Betaling

A. De prijzen in de Offerte zijn exclusief BTW, andere heffingen en bijkomende kosten zoals verzend- en administratiekosten. Wanneer geen vaste vergoeding overeengekomen is, zal de vergoeding gebaseerd worden op het uurtarief van Reclamebureau Vormgave.
B. Reclamebureau Vormgave zal de Opdrachtgever zoveel mogelijk bij voorbaat informeren over eventuele meerkosten. De Opdrachtgever zal deze niet onredelijke wijs weigeren goed te keuren. Alle meerkosten ontstaan door toedoen van de Opdrachtgever zijn zonder voorafgaande toestemming grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.
C. Reclamebureau Vormgave heeft het recht de overeengekomen prijzen aan te passen bij onvoorzienbare omstandigheden of als jaarlijkse prijsindexatie. De Opdrachtgever kan de Opdracht ontbinden wanneer de verhoging meer dan 5% bedraagt.
D. Voor het verschuldigde bedrag zal de Opdrachtgever een elektronische factuur ontvangen. De Opdrachtgever stemt in met deze werkwijze. De factuur dient binnen 14 werkdagen na factuurdatum voldaan te worden. Bezwaren tegen de factuur geeft de Opdrachtgever geen opschortingsrecht.
E. Indien de Opdrachtgever niet binnen 14 dagen betaald, is de Opdrachtgever zonder ingebrekestelling de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf het verstrijken van de termijn. Reclamebureau Vormgave is daarbij bevoegd vergoeding te vorderen voor alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

5 | Beëindiging

A. Een Opdracht met bepaalde duur kan niet tussentijds worden beëindigd. Een Opdracht voor onbepaalde tijd kan door beide partijen opgezegd worden d.m.v. schriftelijke opzegging met een opzegtermijn van 3 maanden.
B. Reclamebureau Vormgave is bevoegd de Opdracht te ontbinden wanneer er zich dusdanige omstandigheden voordoen waardoor ongewijzigde instandhouding van de Opdracht naar redelijkheid niet langer verwacht kan worden.
C. Indien de Opdrachtgever de Opdracht of een gedeelte hiervan annuleert, is Reclamebureau Vormgave gerechtigd het gehele geoffreerde bedrag bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.
D. Beide partijen kunnen de Opdracht per direct ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding indien: – de andere partij surseance van betaling verleend wordt; – het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd; – de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie;
E. Bedragen die de Opdrachtgever aan Reclamebureau Vormgave verschuldigd is voor reeds uitgevoerde diensten blijven onverminderd verschuldigd en worden op moment van de ontbinding direct opeisbaar.

6 | Overmacht

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, ziekte, stagnatie in toelevering, brand, in- en uitvoer-belemmeringen waardoor uitvoering van de Opdracht redelijkerwijs niet van Reclamebureau Vormgave kan worden verwacht, zal de uitvoering worden opgeschort, dan wel worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Als ten tijde van het intreden van overmacht Reclamebureau Vormgave reeds (gedeeltelijk) aan haar verplichtingen heeft voldaan, heeft zij het recht deze te factureren.

7 | Aansprakelijkheid

A. Reclamebureau Vormgave is enkel aansprakelijk voor een gebrek in de Opdracht door Reclamebureau Vormgave, indien het gebrek niet hersteld is na ontvangst van een ingebrekestelling van de Opdrachtgever met een redelijke termijn.
B. Reclamebureau Vormgave is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Opdrachtgever of derde, waaronder mede begrepen wordt gevolgschade, immateriële schade en/of bedrijfsschade.
C. De aansprakelijkheid van Reclamebureau Vormgave, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (een samenhangende reeks gebeurtenissen wordt gezien als één gebeurtenis) beperkt tot de waarde van de Opdracht. Indien de Opdracht een looptijd langer dan 1 maand heeft, is de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste maand verschuldigde gedeelte van de vergoeding.
D. De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Reclamebureau Vormgave.
E. De Opdrachtgever vrijwaart Reclamebureau Vormgave voor alle aanspraken van derden die samenhangen met de uitvoering van de Opdracht.
F. Vorderingen van de Opdrachtgever jegens Reclamebureau Vormgave in verband met de Opdracht vervallen in ieder geval na een jaar.

8 | Intellectueel eigendom

A. Reclamebureau Vormgave behoudt alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder onder andere wordt begrepen auteursrechten en designs, die zijn ontstaan of gebruikt voor de uitvoering van de Opdracht, tenzij anders overeengekomen. De Opdrachtgever zal niet ongeoorloofd ontwerpen van Reclamebureau Vormgave voortkomend uit de Opdracht verspreiden.
B. De Opdrachtgever verkrijgt na levering een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de door Reclamebureau Vormgave vervaardigde werken. Het gebruik tot verveelvoudiging van deze werken in het kader van enig productieproces is niet inbegrepen in deze licentie.
C. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van auteursrechten, merken of andere intellectuele eigendomsrechten op producten volgend uit de Opdracht te verwijderen.
D. De Opdrachtgever vrijwaart Reclamebureau Vormgave voor aanspraken van derden met betrekking tot enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden.

9 | Geheimhouding

A. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij bij de uitvoering van de Opdracht van elkaar of uit andere bron verkrijgen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij als zodanig aangegeven is. Informatie is niet vertrouwelijk als deze voor het ontstaan van de Opdracht al bekend is bij openbare bronnen.
B. In afwijking op het vorige lid zal vertrouwelijke informatie door Reclamebureau Vormgave wel beschikbaar gesteld worden aan overheidsinstanties indien dit krachtens wettelijke regeling of bevoegd bevel verplicht is of gebruikt worden wanneer Reclamebureau Vormgave voor zichzelf optreedt in een rechtsprocedure.
C. Deze geheimhoudingsverplichting blijft bestaan na beëindiging van de Opdracht voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op de vertrouwelijkheid van de informatie.

10 | Toepasselijk recht & bevoegde rechter

A. Op alle overeenkomsten met Reclamebureau Vormgave is het Nederlandse recht van toepassing.
B. Alle geschillen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Indien dit niet mogelijk is, zullen de geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland.